ชื่อสถานที่ : การรับราชการ

การรับราชการ

          หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว  ในพุทธศักราช ๒๕๒๓  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์กองวิชากฎหมาย  และสังคมศาสตร์    ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและสังคมวิทยา  ต่อมา     ในพุทธศึกราช  ๒๕๓๐  ได้มีการตั้งกองวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระยศ  พันเอก  ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง  (ซึ่งต่อมาได้มีการขยายตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองในพุทธศักราช  ๒๕๓๒  พร้อมกับกองอื่นๆ)  ทรงเป็นผู้อำนวยการกองวิชา

          ประวัติศาสตร์พระองค์แรกจนถึงปัจจุบัน  มีพระราชภารกิจ  ทั้งการบริหาร  การสอน  และงานวิชาการอื่นๆ  ต่อมา  ทรงได้รับพระราชทานพระยศ  พลเอก  ในพุทธศักราช   ๒๕๓๙  และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์  (อัตราจอมพล)  ในพุทธศึกราช  ๒๕๔๓  นอกจากนี้  ยังได้ทรงรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาการ  ณ  สถาบันการศึกษาต่างๆ  เช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยศิลปากร

 


. 1548329896 เข้าชม : 517 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
สถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การรับราชการ

โพตเมื่อ 1548329896
( เข้าชม : 517 ครั้ง )


การสถาปนาพระอิสริยศักดิ์

โพตเมื่อ 1548329708
( เข้าชม : 474 ครั้ง )


ประวัติการศึกษา

โพตเมื่อ 1548329337
( เข้าชม : 304 ครั้ง )


พระราชประวัติ

โพตเมื่อ 1548328618
( เข้าชม : 308 ครั้ง )