ชื่อสถานที่ : ประวัติวัดสว่างสุวรรณาราม

ประวัติวัดสว่างสุวรรณาราม

          วัดนี้เดิมชื่อว่า  วัดโพธิ์ชัย  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๗  ในอดีตบริเวณที่ตั้งวัดนี้  เป็นป่าโนนหัวหนองแสง  ด้านทิศตะวันออกมีหนองน้ำธรรมชาติเก่าแก่ชื่อว่า  หนองแสง  ราษฎรชาวบ้านโพนแดงทางด้านทิศตะวันตกของวัดเกิดโรคระบาด  ผู้คนล้มตายมาก  ชาวบ้านจึงได้ย้ายจากบ้านโพนแดง  (ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านร้างกลางทุ่งนา)  เข้ามาตั้งหมู่บ้านใหม่  แล้วตั้งชื่อว่า  บ้านโพนสว่าง  ครั้งแรกมีประมาณ  ๑๘-๒๐  หลังคาเรือน  ต่อมาก็มีผู้คนอพยพมาอยู่เรื่อยๆ  จึงทำให้หมู่บ้านเป็นปึกแผ่นแน่นหนาขึ้น  เมื่อประชาชนในหมู่บ้านอยู่ดีกินสุข  จึงได้ปรึกาหารือกันเพื่อหาที่สร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมของจิตใจ  เมื่อประชุมกันแล้วพิจารณาเห็นว่าที่โนนหัวแสงเป็นที่เหมาะสม  จึงพากันถากถางโดยมีนายคำไหล่  สุวรรณ  นายนิล  สุวรรณ  เป็นหัวหน้าพร้อมชาวบ้าน  ได้พากันก่อสร้างกุฎิ  ๑  หลัง  ศาลาชั่วคราวพอได้ทำบุญ  และได้นิมนต์พระอุดร  จากวัดบ้านโพนแพงมาอยู่จำพรรษา  อยู่ได้ประมาณ  ๒  พรรษา  ก็ลาสิกขา  และก็มีพระมาอยู่จำพรรษาปีละ  ๑  รูป  ๒  รูป  จนกระทั้งปี  พ.ศ. ๒๔๘๐  ก็ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดสมบูรณ์  ปี พ.ศ. ๒๔๘๘  พระครูศาสนกิจ  (ทองคำ)  จากวัดศรีเทพ  ประดิษฐารามกับอาจารย์กี  ได้มาบูรณะซ่อมแซมวัดใหม่  โดยได้ซื้อกุฎิมาจากบ้านภูเขาทอง  มาก่อสร้างกุฎิสงฆ์  ศาลาการเปรียญ  (หอแจก)  เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย  และได้เห็นพร้องต้องกันว่าควรเปลี่ยนชื่อวัดใหม่  เป็นวัดสว่างสุวรรณาราม  (โดยพระครูพนมมธรรมธาดา  หรือพระมหาแผง  เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม)  เป็นผู้ก่อตั้งตามชื่อบ้านและนามสกุลของชาวบ้านส่วนใหญ่  ต่อมาเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๙๘  ท่านพระครูปรีชาพนมกิจ  อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ได้มาตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดนครพนม  และท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาสรูปแรกของวัด

ลำดับเจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม

 

          ๑.  พระครูปรีชาพนมกิจ  พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๓๓

          ๒.  พระมหาเพชร  สุวิชาโน  ป.ธ. ๖  (ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอนาหว้า)  พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๙

          ๓.  พระใบฎีกาคล้าย  ปญฺญาวโร  พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๘

          ๔.  พระราชสิริวัฒน์  เพชร  สุวิชาโน  ป.ธ.๖  พธม.  (รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม)  พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน


. 1548332263 เข้าชม : 870 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
สถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ชนเผ่าไทกวน 

โพตเมื่อ 1548333780
( เข้าชม : 783 ครั้ง )


ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 

โพตเมื่อ 1548333714
( เข้าชม : 575 ครั้ง )


ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครพนม

โพตเมื่อ 1548333572
( เข้าชม : 532 ครั้ง )


ชนเผ่าไทยอีสาน (ลาว)

โพตเมื่อ 1548333498
( เข้าชม : 428 ครั้ง )


ไทยข่า

โพตเมื่อ 1548333415
( เข้าชม : 436 ครั้ง )


เผ่าไทยโส้หรือไทยกะโซ่ 

โพตเมื่อ 1548333318
( เข้าชม : 422 ครั้ง )


เผ่าไทแสก 

โพตเมื่อ 1548333182
( เข้าชม : 399 ครั้ง )


เผ่าไทยกะเลิง

โพตเมื่อ 1548333079
( เข้าชม : 323 ครั้ง )


ชนเผ่าผู้ไทย  

โพตเมื่อ 1548332900
( เข้าชม : 313 ครั้ง )


ชนเผ่าไทยญ้อ (ญ้อ)

โพตเมื่อ 1548332800
( เข้าชม : 301 ครั้ง )